Our Publications - Наші публікації

УДК 438.33     ББК 74.58

Л 19 Лактіонова Т.М., Величко В.А. Як написати наукову статтю (поради аспіранту). Харків: Смугаста типографія, 2017. 43 с.

 Вимоги до написання й оформлення наукової статті для публікації у науковому журналі зібрано з відомих світових видань із ґрунтознавства, індексованих у міжнародних наукометричних базах даних. Крім викладення узагальнених формальних пунктів,

що входять до типових інструкцій, автори книги висловлюють поради і пропозиції виходячи з власного багаторічного редакторського досвіду. Книгу рекомендовано як навчальний посібник, порадник і довідник для молодих науковців, які прагнуть набути досвіду і публікуватися в національних та іноземних індексованих журналах.

    Ця книжка про те, якою має бути стаття у журналі, індексованому в наукометричних базах даних і включеному у перелік фахових видань, затверджений наказом МОН України.  Тут молодий науковець знайде відповіді на питання, які виникають у процесі написання і підготовки рукопису статті до наукового журналу – українського, або зарубіжного:

 З чого почати?     Якою має бути структура статті?

Як скласти анотацію?

Як цитувати літературу і як оформити список літератури?

Як правильно описати об’єкт дослідження?

З чого має складатися основна частина рукопису?

Як формувати й описувати ілюстрації?    Як вибрати журнал?

Як підготувати (форматувати) рукопис за вимогами провідних журналів, індексованих у міжнародних наукометричних базах даних?

     У Додатки включено потрібні довідкові матеріали: перелік найбільш відомих у світі журналів у галузі ґрунтознавства й адреси потрібних веб-сайтів; інформація щодо наукометричних баз даних та індексів тощо.

Реєстр еталонних фізичних параметрів орних ґрунтів України і рекомендації щодо оцінювання фізичної якості ґрунту /Т.М. Лактіонова, О.М. Бігун, С.М. Шейко, С.Г. Накісько. - Харків: ТОВ «Смугаста типографія», 2016. - 44 с.

T.M. Laktionova, O.M. Bigun, S.M. Shejko, S.G. Nakisko. Register of reference physical parameters for arable soils of Ukraine and recommendations to evaluation of soil physical quality. Kharkiv: Smugasta typografiya, 2016. 44 p.
Рекомендації щодо комплексного оцінювання фізичної якості ґрунту включають спосіб розрахунку інтегрованого індексу фізичної якості ґрунту, реєстр еталонних фізичних параметрів ґрунтів України, порядок і приклади розрахунків і оцінювання фізичної якості ґрунту. Розрахунки інтегрованого індексу фізичної якості ґрунту виконують згідно із запатентованим авторами способом, який ґрунтується на визначенні агрофізичного потенціалу ґрунту за сімома основними фізичними характеристиками.
Реєстр еталонних параметрів фізичної якості орних ґрунтів України у межах провінцій природно-сільськогосподарського районування сформовано на основі розрахунків за даними багатофункціональної повноцінної бази даних «Властивості ґрунтів України».
Реєстр має слугувати довідковим документом для визначання фізичної якості будь-якого ґрунту певного гранулометричного складу у межах певної провінції і має бути застосованим для виявлення міри відхилення фізичної якості оцінюваного ґрунту від еталону. Ступінь відповідності еталону, як параметричну оцінку, рекомендовано застосовувати у вирішенні практичних завдань щодо вибору сільськогосподарських культур, технологій їх вирощування, способів обробіткуґрунту, оцінювання екологічної безпечності меліорацій та економічної ефективності агроінвестування, розрахунків вартості земельних ділянок тощо.


This Recommendations contain a method of calculation of the integrated index of soil physical quality, the register of reference physical parameters for arable soils of Ukraine, the procedure of calculation and assessments for different objects.
Calculations of the integrated index of soil physical quality are recommended for carrying out in conformity with the method patented by authors of this book. The method is based on determination of agro- physical potential of soil by involving seven basic physical characteristics (deep of upper genetic horizon; bulk density; permanent wilting point; field water capacity; percentage of aggregates 10-0.25 mm;  percentage of water-stable aggregates >1 mm; total external surface of granulometric particles)
The register of reference parameters of physical quality for arable soils within the border of Provinces of Nature-agricultural zoning (NAZ) of Ukraine is generated on the basis of calculations the data from a multipurpose database «Ukrainian Soils Properties».
The register can be used as the help document for an estimation of physical quality of any soil with known texture in territory of the certain province.
An essence of parametric estimation – calculation of a measure (percentage) of a deviation of estimated soil physical quality from reference one.
This parameter – percentage conformity to the reference soil, is recommended for the decision of practical tasks on selection of the agricultural crops, agricultural technicians, a way of soil tillage and for forecasting of ecological safety of fertilizers and land reclamation. Also under planning economic efficiency of investment in an agriculture and an estimation of a rent it is offered to consider soil physical quality.
Концепція організації і функціонування моніторингу ґрунтів в Україні з урахуванням європейського досвіду (наукове видання). ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського. Керівники розробки С.А. Балюк і В.В. Медведєв. - Харків: ТОВ «Смугаста типографія», 2015. - 46 с.
Обґрунтувано проведення в Україні робіт з моніторингу ґрунтів, зміст яких буде відповідати сучасній моделі подібних робіт. Концепція вміщує опис основних засад моніторингу, робіт, що проводяться в Україні і європейських країнах, а також пропозиції з поступового трансформування агрохімічної паспортизації у моніторинг з урахуванням європейського досвіду.

С.А. Балюк,
В.В. Медведєв,
М.М. Мірошниченко.
Національна програма охорони ґрунтів України.
2015
Висвітлено сучасний стан ґрунтового покриву України та причини широкого розвитку різноманітних деградаційних процесів – дегуміфікації, ерозії, знеструктурення, переущільнення, збіднення на поживні елементи тощо. Для виправлення негативного стану, що склався, потрібна радикальна зміна стратегії землекористування, прийняття і реалізація Національної програми охорони ґрунтів України. Актуальність програми зростає у зв’язку із завершенням земельної реформи і можливим скасуванням мораторію на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення. У науковому виданні розглянуто основні позиції Програми, обґрунтовано її обсяги, орієнтовні витрати та джерела фінансування, організаційні, технологічні, правові заходи та етапи і механізм виконання Програми, а також державний контроль і очікувані результати від її реалізації.

Методичні рекомендації з грошової оцінки орних ґрунтів України / І.В. Пліско, В.В. Медведєв (Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського”). – Харків: ТОВ «Смугаста типографія», 2015. – 54 с.
На основі аналізування існуючої нормативної бази грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення окреслено основні проблемні питання у земельній сфері та запропоновано методичні підходи до визначення базової (фундаментальної) та поточної (ринкової) грошової оцінки земель, які є аналогами нормативної та експертної грошової оцінки. Базова (фундаментальна) грошоваоцінка заснована на комплексному врахуваннівартостірухомого гумусу, рухомих форм поживних елементів в орному шарі та біологічного потенціалу продуктивних земель України.

Розраховано базову (фундаментальну) грошову оцінку орних ґрунтів України за допомогою спеціальної вибірки із БД «Властивості ґрунтів України», встановлено статистичні параметри для окремих груп ґрунтів, проаналізовано залежності вартості 1 га ріллі від гранскладу та типової приналежності ґрунтів та розраховано вартість 1 га ріллі за адміністративними утвореннями (областями) країни. Створено інтегровану картосхему базової грошової оцінки орних земель України, яка  демонструє комплексну оцінку рухомого гумусу, рухомих форм поживних елементів та біологічної продуктивності основних орних ґрунтів у грошовому виразі.
На конкретних прикладах розглянуто алгоритм розрахунку поточної (ринкової) грошової оцінки конкретної земельної ділянки.

Методичні рекомендації з бонітування ґрунтів України /І.В. Пліско, В.В. Медведєв (Національний науковий центр «Інститут агрохімії та ґрунтознавства імені О.Н.Соколовського”) – Харків: ТОВ «Смугаста типографія», 2015. -100 с.
Визначення балів бонітету за методичним підходом, що пропонується, відрізняється залученням широкого комплексу чинників, що дозволяє об’єктивніше оцінити не тільки сам ґрунт, а й придатність всього комплексу природно-кліматичних умов та технологічних особливостей конкретного поля  до вирощування сільськогосподарських культур. Об’єктом оцінки виступає єдина система “грунт-клімат-поле”. Методичний підхід дозволяє отримати синтезовану і індивідуальну оцінки кожного елементу системи, а також передбачає залучення деяких чинників, в тому числі грунтово-фізичних, агрохімічних та параметрів конкретного поля, які раніше не використовувалися з означеною метою. Методичний підхід виключає використання модифікаційних (поправних) коефіцієнтів на етапі оцінки бонітету ґрунту, бонітету клімату і синтезованого бонітету земель і мінімізує використання поправних коефіцієнтів на етапі вираховування бонітету конкретної земельної ділянки. На цьому останньому етапі враховується технологічний клас поля, а також рівень окультурення чи деградованості ґрунтів.
Бонітет, розрахований за методичним підходом, має певні перспективи у більш об’єктивному використанні у розрахунках грошової вартості земель і їхньої купівлі-продажу, оподаткуванні, у визначенні придатності земель до вибору структури угідь, сівозмін, окремих культур тощо. За наявності систематичної інформації про бонітети земельних ділянок з часом відкриваються можливості контролю якості земель, наданих в оренду, а також їхнього моніторингу.
В.В. Медведєв, І.В. Пліско. Цінні, деградовані і мало-продуктивні грунти України: заходи з охорони і підвищення родючості. – Харків: ТОВ «Смугаста типографія», 2015. – 144 с.

В.В. Медведев, И.В. Плиско. Ценные, деградированные и малопродуктивные почвы Украины: мероприятия по охране и повышению плодородия. –Харьков, OOO «Полосатаятипография», 2015. – 144 с.

V.V. Medvedev, I.V. Plysko. Valuable, degraded and unproductive soils of Ukraine: actions on protection and increase of fertility. - Kharkiv, 2015. – 144p.
Визначено перелік критеріїв, конкретні параметри і географічну розповсюдженість цінних, деградованих і малопродуктивних грунтів ріллі. Цінні грунти як грунти з оптимальними або наближеними до них параметрами морфологічних, фізичних, фізико-хімічних і хімічних властивостей потребують організації особливої охорони, у тому числі уведення Червоної книги грунтів, а в разі використання в землеробстві – заборони будь-яких заходів, що шкодять цим грунтам. Деградовані грунти запропоновано диференціювати за типами (відповідно причин, що їх викликають), розповсюдженістю і меліоративними заходами (від виведення з ріллі за умови певних параметрів властивостей до удосконалення агротехнологій). Особливу увагу звернено на необхідність дотримання припустимого тиску знарядь і зменшення механічного навантаження на грунт у процесі його обробітку. Обгрунтовано перелік критеріїв, за якими визначено площі і географію  орних грунтів з кращим, середнім і гіршим рівнями родючості для вимогливих і маловимогливих культур. Для організації систематичного контролю за станом грунтів необхідний моніторинг, особливо кризового типу на постійних ділянках, відповідно до того чи іншого ризику прояву деградації грунтів. У додатках наведено таблиці для діагностики деградації і визначення якісного стану грунтового покриву країни.

Обоснованы перечень критериев, конкретные параметры и географическая приуроченность ценных, деградированных и малопродуктивных почв пашни. Ценные почвы как почвы с оптимальными или приближенными к ним параметрами морфологических, физических, физико-химических и химических свойств требуют организации особой охраны, в том числе введения Красной книги почв, а в случае использования в земледелии – запрета применения любых агроприемов, которые повредят этим почвам. Деградированные почвы предложено дифференцировать по типам (соответственно причин, которые их вызывают), распространению и мелиоративным мероприятиям (от вывода из пашни по определенным параметрам свойств до усовершенствования агротехнологий). Особое внимание обращено на необходимость соблюдения допустимого давления орудий и уменьшение механической нагрузки на почву в процессе ее обработки. Обоснован перечень критериев, на основании которых определены площади и география распахиваемых почв с лучшим, средним и худшим уровнями плодородия для требовательных и малотребовательных культур. Для организации систематического контроля за состоянием почв необходим мониторинг, особенно кризисного типа на постоянных участках, соответственно тому или иному риску проявления определенного типа деградации почв. В приложениях приведены таблицы для диагностики деградации и выявления качества почвенного покрова страны.

The list of criteria, concrete parameters and geography of soil valuable, degraded and unproductive arable lands are proved. Valuable soils as soils with the parameters of morphological, physical, physical – chemical and chemical properties optimum or approached to them the organization of special protection, including introduction of the Soil Red book, and in case of use in agriculture – demand an interdiction of application of any agriways, which will damage it soils. Degraded soils are offered to differentiate on types (accordingly the reasons which cause them), distribution and а meliorative actions (from a withdrawing from an arable land on the certain parameters of properties to improvement agritechnologyes). The special attention is turned on necessity of observance of admissible pressure of instruments and reduction of mechanical loading on soil during its tillage. The list of criteria on the basis of which the areas and geography of soils ploughed up with the best, average and the worst levels of fertility for exacting and lowdemanded cultures is proved. Monitoring is certain necessary for the organization of the regular control over a soil condition, especially crisis type on constant sites, accordingly this or that risk of display of the certain type of soil degradation. In appendices tables for diagnostics of degradation and revealing of quality of a soil cover of the country are resulted.

В.В. Медведєв. Фермеру про грунто- і ресурсозбережувальні інновації з обробітку. – Харків: ТОВ «Смугаста типографія», 2015. – 200 с.

В.В. Медведев. Фермеру о почво- и ресурсосберегающих инновациях в обработке. Харьков: ООО «Полосатая типография», 2015. – 200 с.
Систематизовано невирішені проблеми з обробітку ґрунтів в Україні, що викликають їхню деградацію і є причиною недостатньої ефективності землеробських технологій. На основі аналізу вітчизняного і закордонного досвіду охарактеризовано новітні способи обробітку ґрунтів - мінімальний, консервативний, нульовий, точний, з мульчею, поглиблений і інші, а також новітні ґрунтообробні знаряддя. Описано маршрутну організацію виконання машинно-тракторних робіт, що дозволяє істотно зменшити ущільнювальну площу поля при вирощуванні культур. Основну увагу приділено ґрунтозахисним і ресурсозбережувальним особливостям нових технологій. Виявлено регіони України, де нові способи обробітку можуть бути ефективними, і де через ті або інші ґрунтово-кліматичні особливості - неефективними. Викладено простий метод вибору способу обробітку поля й визначення якості виконаного обробітку з використанням показника твердості ґрунту. Описано успішний досвід освоєння в Україні нульового й точного обробітку. Обґрунтовано пропозицію про необхідність обов'язкового застосування в Україні грунтозбережувальних технологій обробітку як основи майбутнього «розумного» землеробства.

Систематизированы нерешенные проблемы обработки почв в Украине, вызывающие их деградацию и являющиеся причиной недостаточной эффективности земледельческих технологий. На основе анализа отечественного и зарубежного опыта охарактеризованы новейшие способы обработки почв – минимальный, консервативный, нулевой, точный, с мульчей, углубленный и другие, а также некоторые новые почвообрабатывающие орудия. Описана маршрутная организация выполнения машинно-тракторных работ, позволяющая существенно уменьшить уплотняемую площадь поля при возделывании культур. Основное внимание уделено почвозащитным и ресурсосберегающим особенностям новыхтехнологий. Выявлены регионы Украины, где новые способы обработки могут быть эффективными, и где из-за тех или иных почвенно-климатических особенностей – неэффективными. Изложен простой метод выбора способа обработки поля и определения качества выполненной обработки с использованием показателя твердости почвы. Описан успешный опыт освоения в Украине нулевой и точной обработки. Обосновано предложение о необходимости обязательного применения в Украине почвосберегающих технологий обработки как основы будущего «разумного» земледелия.
В.В. Медведєв, І.В. Пліско. Бонітування грунтів: цикл лекцій. – Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х.: ХНАУ, 2013. – 197 с.
На підставі огляду підходів до бонітування грунтів, що існують у світі, обгрунтовано метод бонітування, який передбачає проведення оцінювання ґрунту разом з оцінюванням клімату й поля як, об'єктів єдиної системи. Кожний із об’єктів характеризується значною кількістю критеріїв. Метод дозволяє визначати індивідуальні бонітетні оцінки (за  замкнутої 100-бальної шкали) ґрунту, клімату, а потім синтетичну оцінку будь-якої конкретної земельної ділянки. У розрахунках бонітетів поля враховано характеристики, що знижують (ерозія, переущільнення, оглеєння, засолення, забруднення і ін.) або підвищують (зрошення, осушення, плантаж і ін.) їхні оцінки. За еталони використано оптимальні показники ґрунту, клімату і поля, за яких реалізується потенціал сільськогосподарських рослин і технологій. Отримано загальні й часткові бонітети, оцінено продуктивну здатність земель України та їхню відносну придатність для вирощування різних сільськогосподарських культур. Опрацьовано класифікацію орних земель за родючістю. На конкретних прикладах показано застосування бонітетів у вирішенні питань раціонального землекористування, охорони, грошової оцінки, оподаткування, контролю ефективності і якості землекористування, прогнозування змін земель. Викладено перспективи бонітування земель, у тому числі для оцінюванняекологічних функцій. Описано організацію бонітувальних робіт.
Для студентів, спеціалістів, магістрів і викладачів з агрономічної, біологічної, екологічної та географічної спеціалізації.

Медведєв В.В. Моніторинг ґрунтів: цикл лекцій.  Харківський  національний  аграрний  університет ім. В.В. Докучаєва. – Х.: - ХНАУ, 2012. – 129 с.
Розглянутофоновий (еталонний), стандартний (поточний), кризовий, спеціальний та науковий (прогностичний) типи моніторингу. Викладено методологічні принципи і порядок ведення моніторингу з урахуванням європейського досвіду. Підсумовано роботи з моніторингу ґрунтів в Україні. Розкрито суть антропогенної трансформації ґрунтів. Розглянуто перспективи розвитку моніторингу на основігеоінформаційних, геостатистичних, дистанційнихтехнологій та педотрансферногомоделювання. Подано найважливіші нормативи оцінювання стану ґрунтів.
Для студентів, спеціалістів, магістрів та викладачів з агрономічної, біологічної, екологічної та географічної спеціалізацій.

В.В. Медведев. Агро- и экофизика почв. – Харьков: ООО«Полосатая типография», 2015. – 312 с.

V.V. Medvedev. Soil agronomic and environmental physics. – Kharkiv: Smuhastatypohrafiya, 2015. – Р. 312.

 Рассмотрены физические свойства почв основных природных зон Украины, их модальные (реальные, наиболее вероятные для местных условий) и оптимальные характеристики, опыт использования в картографировании, разработке педотрансферных моделей, бонитировке, специальных видов районирования, оценке экологического состояния почв, их продуктивности, инвестиционной привлекательности, выработке агрономических требований к технологиям и техническим средствам обработки. Установлены особенности пространственной неоднородности физических и других свойств почв в пределах малых ареалов (полей севооборотов) и на их основании - сценарии точного земледелия в различных природных зонах страны. Структурный состав, плотность сложения и поровое пространство использованы в качестве состоятельного инструмента мониторинга почв (особенно кризисного) и в конкретизации содержания антропогенной эволюции почв. Обоснованы диагностические критерии и масштабы проявления физической деградации распахиваемых почв. Предложены пути регулирования физических свойств, дифференцированные для почв и культур, в основе которых лежит «разумное» земледелие, а именно: соблюдение требований технологий, стандартов, нормативов и использование почвофильных (почвозащитных) орудий, воздействие которых на почву не превышает структурной связности агрегата агрономически полезного размера и способности почвы к обратимости (восстановлению) модальных свойств и режимов.

Soil physical properties of the basic natural zones of Ukraine, their modal (real, the most probable for local conditions) and optimum characteristics, experience of use in mapping, pedotransfering models development, estimation, special kinds of agrisoil division, an estimation of an ecological soil condition, their efficiency, investment appeal, development to agronomical requirements to technologies and means of tillage are considered. Features of spatial heterogeneity of soil physical and other properties within the limits of small areas (fields of crop rotations) and on their basis - scripts of precise agriculture in various natural zones of the country are established. The structure, bulk of density and pore pace are used as the solvent tool of soil monitoring (especially crisis) and in a concrete definition of the of anthropogenous soil evolution contents. Diagnostic criteria and scales of display of physical degradation of soil ploughed up are proved. Ways of regulation of the physical properties, differentiated for soils and cultures in which basis "reasonable" agriculture lays are offered, namely: observance of requirements of technologies, standards, specifications and use of soil-filling (soil-protective) instruments, which influence on soil does not exceed structural connectivity of agronomic useful size units and ability of soil to convertibility (restoration) modal properties and modes.

В.В. Медведев. Физические свойства и обработка почв в Украине. – Харьков: Изд-во «Городская типография», 2013. – 224 с.

V.V. Medvedev. Soil physical properties and tillage in the Ukraine.– Kharkiv: The City printing house», 2013.– p 224.
Структурный состав, плотность сложения и различные виды сопротивлений почв использованы как индикаторы для обоснования и районирования минимальных способов обработки. Установлены пространственно-временные изменения физических свойств почв под влиянием продолжительной механической обработки. Рассмотрены недостатки современной обработки почв, в особенности наиболее распространенной комбинированной технологии. Сформулированы агротребования к усовершенствованным почвосберегающим технологиям и техническим средствам обработки, в основе которых должно быть воздействие, не допускающее необратимых изменений почв и не превышающее структурной связности агрегата агрономически полезного размера. Описаны оптимальные физические модели почв, их зональная и агрономическая дифференциация. Внесены предложения об усовершенствовании опытного дела в области обработки почв, а также концепция перехода Украины к новым технологиям обработки. В приложении приведены карты основных физических и физико-механических свойств распахиваемых почв Украины.

The soil structural соmposition, bulk density and various kinds of resistance are used as indicators for a substantiation and divisions into districts of the minimal ways of tillage. Spatial and temporal changes of soil physical properties under influence of long machining are established. Lacks of modern for soil tillage, in particular the most widespread combined technology are considered. Agrodemands to advanced soilsaving technologies and technical means are formulated in which basis there should be an influence which is not supposing irreversible soil changes and not exceeding structural connectivity of the unit agronomical of the useful size. Optimum soil physical models both their zonal and agronomical differentiation are described. The offers are made on improvement of skilled affairs in the field of soil tillage, and also the concept of transition of Ukraine to new technologies of tillage. In the appendix maps of the basic physical and physico-mechanical soil properties ploughed up Ukraine are resulted.
В.В. Медведев. Физическая деградация черноземов. Диагностика. Причины. Следствия. Предупреждение.Харьков: Изд-во «Городская типография», 2013. – 324 с.

V.V. Medvedev. Physical degradation of chernozems.Diagnostics.The reasons.Consequences.The prevention.– Kharkiv: «The City printing house», 2013. – 324 p.


Физическая деградация рассматривается главным образом как процесс, приводящий к переуплотнению почвы, потере структуры, ее качества, образованию в поверхностном слое глыб, корки и трещин, а в основании пахотного слоя – плужной подошвы. Диагностические признаки деградации – упрощение морфологии структуры и порового пространства, устойчивое повышение равновесной плотности, снижение меж- и, особенно,внутриагрегатной пористости, формирование нехарактерных для природных почв преференциальных потоков влаги. Основной причиной физической деградации является превышение уровня механической нагрузки способности почв к восстановлению модальных параметров структуры, свойств и режимов. Физическая деградация сопровождается разнообразными эколого-генетическими и агропроизводственными негативными следствиями, преобразующими существо дернового почвообразовательного процесса и ухудшающего продуктивные и экологические функции черноземов. Наукой и практикой разработаны разнообразные приемы предупреждения и устранения физической деградации, что делает эту проблему вполне решаемой при применении элементов высокой культуры землепользования и новых технических средств почвообработки. Книга может быть полезна преподавателям и научным работникам в области почвоведения, земледелия, земледельческой механики и агроэкологии.

Physical degradation is consideredmainly as the process leading soil overcompaction, to loss of structure, its quality, formation in a superficial layer of lumps, seal and cracks, and in the basis of an arable layer – plow pan. Diagnostic attributes of degradation - simplification of morphology of structure and pore spaces, steady increase of equilibrium bulk density, decrease of open aggregate and especially intraaggregates porosity, formation noncharacteristic for soil natural preferential flow of a moisture. A principal cause of physical degradation is excess of a level of mechanical loading of soil ability to restoration of modal parameters of structure, properties and modes. Physical degradation is accompanied by negative various ecology-genetic and agroproductive consequences, transforming of an essence of soil formation process both worsening productive and ecological chernozem functions. The science and practice developed various ways of the prevention and elimination of physical degradation that makes this problem quite solved at application of elements of high culture of land tenure and new means soil tillage. The book can be useful to teachers and science officers in the field of soil science, agriculture, agricultural mechanics and agroecology.

Т.Н. Лактионова, В.В. Медведев, К.В. Савченко, О.Н. Бигун, С.Г. Накисько, С.Н. Шейко. База данных «Свойства почв Украины» (структура и порядок использования). Изд. 2-ое.- Харьков: Апостроф, 2012. 150 с.

T.M. Laktionova, V.V. Medvedev, K.V. Savchenko, O.M. Bigun, S.G. Nakisko, S.M. Sheiko. Soil properties database (structure & operating procedure). 2nd edition.- Kharkiv: Apostrof, 2012.– 150 p

Описана структура базы данных реляционного типа «Свойства почв Украины», созданной в лаборатории геоэкофизики почв ННЦ «Институт почвоведения и агрохимии имени А. Н. Соколовского». БД состоит из 9 электронных таблиц, содержащих информацию о профильном распределении свойств почв из более, чем 2000 разрезов о факторах почвообразования. Сформулирован порядок пользования базой данных. В книгу включены методические наработки и примеры аналитического и картографического использования информации из базы данных в разных масштабах и, в том числе, для делегирования в другие БД и ГИС. В приложениях имеются формы электронных таблиц БД и все справочники БД (классификаторы). Методическая направленность книги поможет унифицировать работы по созданию, пополнению, обслуживанию и использованию почвенных БД в различных научных и проектно-производственных учреждениях, деятельность которых связана с мониторингом и исследованием почвенного покрова и свойств почв.

The structure and operating procedure of the database relational type «Ukrainian Soil Properties», created in Geoeсophysiсs of soil laboratory National Scientific Center «Institute for Soil Science and Agrochemistry Research named after O. N. Sokolovsky» are described. DB involves 9 spreadsheets with the information about profile distribution of soil properties from more, than 2000 profiles and soil-forming factors in addition. Examples of former works are included in the book on analytical and cartographical use of the information from a database. Also the order of delegation of data in other DB and GIS is described. In appendices forms of spreadsheets of a DB and all database directories are placed. It is supposed, that the methodical orientation of the instruction will help to unify works on creation, updating, service and use of soil properties databases in various scientific and design-industrial establishments which activity is connected with control, monitoring and studying of a soil cover and soil properties.
В.В. Медведев. Мониторинг почв Украины. Концепция. Итоги. Задачи. (2-ое пересм. и доп. изд.). -Харьков: КП «Городская типография», 2012, 536 с. 
УДК 631.452. ISBN 978-617-619-074-5


V.V. Medvedev. Soil monitoring of the Ukraine. The Concept. Results. Tasks. (2nd rev. and adv. edition). - Kharkiv: CE “City printing house”, 2012, 536 p.

В книге описаны фоновый (эталонный), стандартный (текущий), кризисный, специальный, и научный (прогностический) мониторинг почв как составные части усовершенствованной концепции. Изложены методологические принципы и порядок ведения работ по мониторингу почв в Украине на основе европейского опыта. Подведены итоги и дана критическая оценка работ в области мониторинга почв в Украине. Развиты представления о существе антропогенной трансформации основных свойств почв в последние 110-130 лет. Рассмотрены перспективы развития мониторинга с применением новых подходов (путем комплексирования с мониторингом других сред в рамках экологических сетей, на основе геоинформационных, геостатистических, дистанционных технологий и педотрансферного моделирования). В приложении приведены нормативы оценок состояния почв, перечень национальных и международных стандартов для ведения мониторинга почв, информация об устройстве сетей и программах наблюдений мониторинга почв европейских стран, а также проект закона о мониторинге земель. Книга предназначена для научных работников и преподавателей.

The background, standard (current), crisis, special, and scientific (forecast) soil monitoring as components of the advanced concept are described in the book. Methodological principles and the order of conducting works on soil monitoring in Ukraine on the basis of the European experience are stated. The critical assessment of works and summary in the field of soil monitoring in Ukraine is given. Representations about an essence of anthropogenous transformation of the basic soil properties last 110-130 years are developed. Prospects of development of monitoring with application of new approaches (by complexing with monitoring other environments within the limits of ecological networks, on the basis of geoinformation, geostatistical, remote technologies and pedotransfer modelling) are considered. In the appendix specifications of estimations of a soil condition, the list of national and international standards for conducting of soil monitoring, the information on the device of networks and programs of supervision of soil monitoring of the European countries, and also a bill about land monitoring are resulted. The book can be recommended for researchers and lectors.
Т.М. Лактіонова, В.В. Медведев, К.В. Савченко, О.М. Бігун, С.М. Шейко, С.Г. Накісько. Структура та порядок використання бази даних «Властивості ґрунтів України» (Інструкція). -Харків: «Апостроф», 2010. - 96 с. ISBN 978-966-2579-08-6 УДК 631.47 С87

Т.Н. Лактионова, В.В. Медведев, К.В. Савченко, О.Н. Бигун, С.Н. Шейко, С.Г. Накисько. Структура и порядок использования базы данных «Свойства почв Украины» (Инструкция). - Харьков: «Апостроф», 2010. - 96 с.

Т.М. Laktionova, V.V. Medvedev, К.V. Savchenko, О.М. Bigun, S.М. Sheiko, S.G. Nakisko. User manual and structure of 'The Soils Poperties of Ukraine' database application (Manual). - Kharkiv: «Apostrof», 2010. - 96 p.

Описано структуру бази даних «Властивості ґрунтів України», створену в Лабораторії геоекофізики ґрунтів ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського», яка складається з дев'яти електронних таблиць, що містять інформацію про профільний розподіл властивостей ґрунтів у більше, ніж 1500 розрізах. Дано порядок користування базою даних. До інструкції включено довідковий нормативний матеріал для кодування параметрів (українською, російською та англійською мовами) і методологічні напрацювання щодо аналітичного та картографічного використання інформації з бази даних у різних масштабах. Методична спрямованість інструкції допоможе уніфікувати роботи зі створення, доповнення, обслуговування і використання баз даних властивостей ґрунтів у різних наукових та проектно-виробничих закладах, діяльність яких пов'язана з моніторингом та дослідженням ґрунтів України.

Описана структура базы данных «Свойства почв Украины», созданной в Лаборатории геоэкофизики почв ННЦ «Институт почвоведения и агрохимии имени А. Н. Соколовского» и состоящей из 9 электронных таблиц, содержащих информацию о профильном распределении свойств почв из более, чем 1500 разрезов. Сформулирован порядок пользования базой данных. В инструкцию включен справочный нормативный материал для кодирования параметров (на украинском, русском и английском языках) и методологические наработки по аналитическому и картографическому использованию информации из базы данных в разных масштабах. Методическая направленность инструкции поможет унифицировать работы по созданию, пополнению, обслуживанию и использованию баз данных свойств почв в различных научных и проектно-производственных учреждениях, деятельность которых связана с мониторингом и исследованием почвенного покрова и свойств почв.

User manual and structure of 'The Soils Poperties of Ukraine' database application (v.2, 2010) designed in the Soils GeoEcoPhysics Laboratory of the National Scientific Center 'lnstitute for Soil Science and Agrochemistry Research named after O. N. Sokolovsky' is presented. The database has 9 spreadsheets with the information about profile distribution of the soil properties for more than 1500 profiles. The additional normative material for parameters coding (in Ukrainian, Russian and English) and methodological progress for analytical and map-graphical using of the information from the database in different scales are included in the manual. The methodical orientation of the manual could help to unify the works on design, updating, service and using of the database in various scientific and design-industrial establishments which deal in control, monitoring and studying of the soil cover and the soil properties.
В.В. Медведєв, Т.М. Лактіонова, О.П. Канаш. Ґрунти України (генезис і агрономічна характеристика). Харків, 2003.- 68 с. (Engl.)

V.V. Medvedev, T.M. Laktionova, O.P. Kanash. Soils of Ukraine (genesis and agronomical characteristic). Kharkiv, 2003. 68 p. (Engl.)


Коротко викладено основні фактори ґрунтоутворення і здійснено морфолого-генетичний аналіз ґрунтового покриву України. Подано карту ґрунтів із застосуванням місцевої номенклатури, номенклатуриFAO і WRB. Наведено картографо-аналітичний матеріал щодо гранулометричного складу, фізичних, фізико-хімічних та інших властивостей ґрунтів. Оцінено сласний стан ґрунтів з урахуванням найбільш поширених видів деградації (за методикою ISRIC). Видання призначене головним чином для іноземного читача.

The main soil forming factors are briefly described and the morphology-genetic analysis of a soil cover of Ukraine is carried out. The soil map (scale 1:2500000) with use in its legend of the national nomenclature, nomenclature FAO and WRB is submitted. The cartographic-analytical material concerning of granulometric composition, physical, physical-chemical and other soil properties is given. The modern soil situation with the account of the most widespread types of degradation (under the ISRIC procedure) is appreciated. The edition is destined mainly for the foreign reader.

Агрофізичне  обстеження  земельних  ділянок для обґрунтування  точного  обробітку  ґрунту  (методичні рекомендації).- Харків. Вид. "13 типографія". 2009.- 33 с.

В.В.Медведєв, Т.М.Лактіонова, І.В.Пліско, О.М.Бігун, Л.В.Донцова (ННЦ "ІГА ім. О.Н. Соколовського") В.Ф.Пащенко, І.М.Дорожко, М.І.Онишко, О.М.Завадський (ХНАУ ім. В.В.Докучаева), М.Й.Шевчук (Поліська дослідна станція ННЦ "ІГА ім. О.Н. Соколовського"), М.І.Зінчук (Волинський технологічний центр охорони родючості ґрунтів), А.І.Мельник (Чернігівський технологічний центр охорони родючості ґрунтів)
Методичними рекомендаціями обґрунтовано необхідність і запропоновано порядок проведення детального агрофізичного обстеження ґрунту земельної ділянки перед впровадженням точного обробітку ґрунту. Представлено оптимальну програму робіт на всіх етапах обстеження та способи геостатистичноїобробки результатів і виділення робочих ділянок за агрофізичними параметрами ґрунту. Наведено нормативи оцінки агрофізичних параметрів з метою вибору способу та інтенсивності механічного обробітку ґрунту. Додано декілька прикладів виділення робочих ділянок на полях з неоднорідними агрофізичними параметрами грунтів. Методичні рекомендації пропоновано спеціалістам з обстеження грунтів сільськогосподарського призначення, фермерам, а також для використання у наукових дослідженнях з точного землеробства.


Агроэкологическая оценка земель Украины и размещение сельскохозяйственных культур.
Под редакцией академика УААН В.В. Медведева.
Киев: «Аграрная наука», 1997. – 164 с.

      В книге обоснована новая концепция агроэкологической оценки сельскохозяйственных угодий, которая предусматривает выделение территорий в соответствии с требованиями полевых культур. В отличие от сложившейся в Украине практики такого рода работ, где доминирующими критериями выступают агроклиматические параметры, в настоящей работе наряду с ними значительное место отведено почвенным критериям, причем некоторые из них (мощность корнеобитаемого слоя, плотность сложения и др.) использованы впервые. В книге дана характеристика почвенно-климатических факторов возделывания основных культур, предложены критерии их оценки (соответствия) по отношению к озимой пшенице, озимой ржи, яровому ячменю, овсу, кукурузе на зерно, сахарной свекле, подсолнечнику, картофелю, льну-долгунцу и разработаны компьютерные карты, синтезирующие реальные почвенно-климатические факторы и требования культур. На основе сравнения реальных и оптимальных зон возделывания культур обоснованы предложения по улучшению структуры посевов. Книга предназначена для агрономов, почвоведов, агроэкологов, агроклиматологов и практиков сельскохозяйственного производства.

В.В. Медведев, И.В. Плиско. Бонитировка и качественная оценка пахотных земель Украины. Харьков: Изд.”13 типография”, 2006, 386 с.

V.V. Medvedev, I.V. Plisko. Estimation and soil quality of arable land of Ukraine.
Kharkiv: CE “13 Printing house”,2006, 386 p. (Rus.)

Обоснован новый метод бонитировки земель Украины. Его особенности - оценка почвы, климата и поля как объектов единой системы. Каждый из блоков системы характеризуется большим числом критериев. Всего их свыше 25. Метод позволяет получить индивидуальные бонитетные оценки (в замкнутой 100-балльной шкале) почвы, климата, а затем синтетическую оценку любой конкретной земельной делянки. Метод исключает применение поправочных коэффициентов в расчетах бонитетов почв и климата и минимизирует их число при оценке поля. В расчетах бонитетов поля учтены характеристики, снижающие (эрозия, переуплотнение, оглеение, засоление, загрязнение и др.) или повышающие (орошение, осушение, плантаж и др.) их оценки. В качестве эталонов использованы оптимальные показатели перечисленных критериев, при которых реализуется потенциал сельскохозяйственных растений, климата и технологий. Получены общие и частные бонитеты, на основании которых дана оценка продуктивной способности земель Украины, их относительной пригодности для возделывания сельскохозяйственных культур и классификация пахотных земель по плодородию. На конкретных примерах показано применение бонитетов при решении вопросов рационального землепользования, их охраны, денежной оценки, налогообложения, контроля эффективности и качества землепользования, прогнозировании изменения земель. Изложены перспективы бонитировки земель, в том числе для оценки экологических функций, в моделировании и в других целях. Описана организация бонитировочных работ. Книга предназначена для научных работников и преподавателей сельскохозяйственных вузов.

    
The new method of land estimation for Ukraine is substantiated. Its features are an estimation of soil, climate and field as objects of a unified system. Each of units of a system is characterized by large number of criteria. In total them it is above 25. The method allows to receive individual estimates (in a self-contained 100-mark scale) soils, climate, and then synthetic estimation of any concrete land plot. The method eliminates application of correction coefficients in calculations of estimates of soils and climate and minimizes their number at an estimation of a field. In calculations of estimation of a field the characteristics lowering (erosion, overcompaction, gleing, salification, contamination etc.) or increasing (irrigation, drainage, deep tillage etc.) their estimation are taken into account. As the measurement standards the optimum parameters of listed criteria utilized, at which one the potential of agricultural plants, climate and technologies will be realized. The general and individual estimation are obtained, ground which one the estimation of productive capacity of lands of Ukraine, their relative suitability for cultivation of agricultural cultures and classification of arable lands on fertility are given. On concrete examples the application of estimation is showed at the solution of problems of a rational of landuse, their protection, money estimation, taxation, control of efficiency and quality of a landuse, forecasting of land change. The outlooks land estimation, including for an estimation of ecological functions, in simulation and in other purposes are set up. The organization of activities estimation is described.

В.В. Медведєв, Т.М. Лактіонова. Ґрунтово-технологічні вимоги до ґрунтообробних знарядь і ходових систем машино-тракторних агрегатів. ННЦ «Інститут Ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського». Харків: КП «Друкарня №13», 2008.- 68 с

V.V. Medvedev, T.M. Laktionova Soil-technological requirements to instruments on soil tillage and running systems of agricultural machinery. NSC ISSAR. Kharkiv: CE “13 Printing house”, 2008, 68 p. (Ukr.)
Висвітлено результати вивчення ґрунтово-технологічних умов (тобто, комплексу фізичних, фізико-механічних і інших властивостей ґрунтів) на орних землях України, що використано для обґрунтування агрономічних вимог до ґрунтообробних знарядь і ходових систем машинно-тракторних агрегатів (МТА). Визначено параметри припустимого тиску МТА на ґрунт і кришіння ґрунту ґрунтообробними знаряддями, дотримання яких унеможливить прояви фізичної (машинної) деградації ґрунтів. Обґрунтовано необхідність модернізації технологій, ЛІТА і загалом екологізації технічної політики в землеробській галузі. Публікацію призначено для наукових працівників і викладачів сільськогосподарських вузів, а також фахівців у галузі проектування й експлуатації МТА і ґрунтообробної техніки.
    
     Результаты изучения почвенно-технологических условий (комплекс почвенных свойств — физических, физико-механических и других) на пахотных землях Украины использованы для обоснования агрономических требований к орудиям по обработке почвы и к ходовым системам сельскохозяйственной техники. Определены параметры допустимого давления машинно-тракторных агрегатов па почву и оптимальные условия крошения почвы и показано, что их реализация обеспечит защиту почвы от деградации. Подчеркивается важность и необходимость модернизации технологий и машин для обработки почв, а также необходимость экологизациитехнической стратегии в земледелии. Книга предназначена для научных работников, преподавателей сельскохозяйственных ВУЗов и специалистов в области проектирования и эксплуатации сельскохозяйственной техники.
    
     Results of studying soil-technological conditions (a complex of soil properties - physical, physico-meсhaniсal and others) on arable lands of Ukraine are used for a substantiation of agronomical requirements to running systems of agricultural machinery and to instruments on soil tillage. Parameters of admissible pressure of machine-tractor units on soil and optimum conditions of soil crumbing are certain and shown, that their realization will provide protection of soil against degradation. Importance and necessity of technologies and machines modernization for soil tillage, and also necessity of environmental safety in agriculture technical strategiy are emphasized. The book is intended for science officers, teachers of agricultural institutes and experts in the field of designing and operation of agricultural machinery.


Земельні ресурси України/ За ред. В.В. Медведєва, Т.М. Лактіонової. — К.: Аграрна наука, 1998. — 150 с.

Land resources of Ukraine. Editors V.V. Medvedev and T.M. Laktionova. Kyiv: Agrarna Nauka, 1998/ 150 p. (Ukr.)
У книзі викладено матеріали про сучасний стан земельних ресурсів України. Використані дані МінАПК, Держводгоспу, Мінчорнобилю, Укргідромету, наукових установ Української академії аграрних наук. Охарактеризовані структура земельних ресурсів, ступінь ураженості земель ерозією, забрудненням, аномальними геологічними процесами, стан меліорованих земель. На підставі аналізу зібраного аналітичного матеріалу та комп'ютерних карт обгрунтовано пропозиції стосовно перспективних (довгострокових) і першочергових заходів поліпшення стану земельних ресурсів. Книга може бути використана при плануванні заходів з питань землекористування та охорони земель в організаціях різних відомств і міністерств, діяльність яких присвячена вивченню і оцінці стану земельних ресурсів.В.В. Медведев. Мониторинг почв Украины. Концепция, предварительные результаты, задачи. Харьков: ПФ «Антиква», 2002, 428 с.

V.V. Medvedev. Soils Monitoring of Ukraine. The concept, preliminary results, tasks. Kharkiv: Antikva, 2002, 428 p.

В книге описаны фоновый (эталонный), стандартный (текущий), кризисный, специальный и научный (прогностический) мониторинг почв как составные части усовершенствованной концепции. Изложены методологические принципы ведения мониторинга в Украине в сопоставлении с европейскими странами. Подведены предварительные итоги и дана критическая оценка работв области мониторинга почв в Украине. Развиты представления о существе антропогенной трансформации основных свойств почв в последние 100-120 лет. Рассмотрены перспективы развития мониторинга с применением новых подходов (путем комплексирования с мониторингом других сред в рамках экологических сетей, на основе геоинформационных, геостатистическихи дистанционных технологий). Книга предназначена для научных работников и преподавателей.

  Background, current, crisis, special and scientific (forecast) soils monitoring as components of the advanced concept are described in the book. The methodological principles of conducting monitoring in Ukraine in comparison to the European countries are stated. The preliminary results are moved and thecritical assessment of works is given in the field of soils monitoring in Ukraine. The representations about an essence of anthropogeneous transformation of the basic soils properties in last 100-120 years are advanced. The prospects of development of monitoring with application of the new approaches (by complex with monitoring of other environments within the framework of ecological networks, on the basis of geoinformation, geostatistical and remote technologies) are considered. The book is intended for the soil scientists and teachers.
В.В. Медведев. Неоднородность почв и точное земледелие. Часть 1. Введение в проблему. Харьков: Изд. «13 типография», 2007, 296 с.

V.V. Medvedev. Soil heterogeneity and precise agriculture. Part 1. Introduction to the problem. Kharkiv: Publisher “13 Printing house”, 2007, 296 p. (Rus.)


В первой части книги изложены представления о неоднородности почвенного покрова как о педометрической проблеме, ее причины, критерии, методы изучения и примеры проявления в отношении морфологических, физических и агрохимических свойств. Для характеристики неоднородности используется геостатистика и основные ее параметры — дисперсия, вариограммы, автокорреляционная функция и другие. Рассмотрены некоторые геостатистические задачи и педотрансферные модели применительно к точному земледелию. Обосновано использование почвенного индивидуума в качестве пространственной единицы в точном земледелии. Изложены основы точного земледелия, отечественный и зарубежный опыт, технические средства контроля неоднородности почв (включая наземные и дистанционные). Обоснована необходимость перехода на исследования почв в режиме on-line. Книга завершается изложением концепции развития точного земледелия в Украине. В приложении приведена методика изучения почвенно-агрохимической неоднородности почв и примеры геостатистической обработки пространственной информации. Книга предназначена для научных работников и преподавателей с/х вузов.


In the first part of the book representations on soil heterogeneity of a soil cover as about pedometric problem are stated, its reasons, criteria, methods of studying and examples of display concerning morphological, physical and agrochemical properties. For the characteristic of heterogeneity the geostatistics and its basic parameters - dispersion, variograms, autocorrelation function and others are used. Some geostalistical tasks and pedotransfer models with reference to precise agriculture are considered. Use of a soil individual as spatial unit in precise agriculture is proved. Bases of precise agriculture, domestic and foreign experience, means of the control of soil heterogeneity (including ground and remote) are stated. Necessity of transition to researches of soil in a mode on-line is proved. The book comes to the end with a statement of the concept of development of precise agriculture in Ukraine. In the appendix the technique of studying of soil-agrochemical heterogeneity and examples of geostalistical processing of the spatial information are presented. The book is intended for soil scientists and teachers of agricultural high schools.

Неоднородность почв и точное земледелие. Часть 2. Результаты исследований. Коллектив авторов. Под редакцией В.В.Медведева, академика УААН, проф., док. биол. наук, заслуженного деятеля науки и техники Украины. Харьков. КП«Городская типография». 2009, 260 с.

Soil heterogeneity and precise agriculture. Part 2. Researches results. Composite authors.
Editor Prof. V.V.Medvedev Kharkiv: “CE Printing House”, 2009, 260 p. (Rus.)


Во второй части книги изложены результаты изучения пространственной неоднородности основных свойств почв нескольких полей Полесья, Лесостепи и Степи Украины, на основании которых обоснованы предложения по внедрению точных агротехнологических приемов внесения удобрений, химических мелиорантов и механической обработки. Дана методика выделения на поле агротехнологических рабочих участков. Обсуждены фундаментальные и прикладные аспекты неоднородности почвенного покрова, ее особенности в разных природных зонах, трансформации в условиях антропогенного воздействия, значение для проведения мониторинга, почвенных, агрохимических и других обследований почвенного покрова. Обсуждены стратегические, технологические и экономические вопросы внедрения точного земледелия в Украине. Книга предназначена для научных работников и преподавателей вузов, специализирующихся в области почвоведения и земледелия. 


In the second part of the book results of studying of spatial heterogeneity of the basic soil properties several fields of Polesye, Forest-Steppe and Steppe of Ukraine on the basis of which of ferson introduction precise agrotechnologic operations of application of fertilizers, chemical reclamative sand soil tillage are proved. The technique of allocation on field agrotechnologic working sites (managements units) is given. Fundamental and applied aspects of heterogeneity of a soil cover, its feature in different natural zones, transformations in conditions of anthropogenous influence, value for carrying out of soil monitoring, soil inspections, agrochemical passportization and other inspections of soil cover are discussed. Strategic, technological and economic questions of precise agriculture introduction in Ukraine are discussed. The book is intended for scientific workers and teachers of the highschools specializing in the field of soils science and agriculture. 

В.В. Медведєв. Нульовий обробіток ґрунту в європейських країнах. - Харків: ТОВ«ЕДЕНА», 2010. - 202 с.

В.В. Медведев. Нулевая обработка почв в европейских странах. -Харьков: ООО «ЭДЭНА», 2010. - 202 с.

V.V. Medvedev. Soil no-till in European countries. Kharkiv: EDENA ltd., 2010, 202 p. (Rus)

Описано польові експерименти і результати порівняльних досліджень нульового, поверхневого і традиційного плужного способів обробітку ґрунту в країнах північної, центральної і південної Європи. Викладено результати робіт з вивчення тривалого впливу нульового обробітку на властивості ґрунтів, екологічні і соціально-економічні показники. Наведено інформацію про тематику наукових досліджень з обробітку ґрунту в провідних наукових і освітніх закладах континенту. Розкрито причини уповільненого впровадження новітніх технологій. Наведено посилання на основні публікації останніх років у країнах Європи з обробітку ґрунту. На основі аналізу стану справ з нульового обробітку ґрунту сформульовано пропозиції щодо його вивчення і впровадження в Україні. Книгу призначено науковим працівникам і викладачам вищих учбових закладів у галузі землеробства і ґрунтознавства.
       
Описаны полевые эксперименты и результаты сравнительных исследований нулевого, поверхностного и традиционного плужного способов обработки почв в странах северной, центральной и южной Европы. Изложены результаты работ по изучению длительного влияния нулевой обработки на свойства почв, экологические и социально-экономические показатели. Приведена информация о тематике научных исследований в области обработки почв в ведущих научно-исследовательских и учебных заведениях континента. Раскрыты причины замедленного внедрения новых технологий. Приведены ссылки на основные публикации последних лет в странах Европы по обработке почв. На основе проделанного анализа сформулированы предложения по исследованию и внедрению нулевого способа обработки почв в Украине. Книга предназначена научным работникам и преподавателям высших учебных заведений в области земледелия и почвоведения.
       
Field experiments and results of comparative researches no-till, superficial and traditional plowing ways of tillage in the countries of northern, central and southern Europe are described. Results of works on studying long influence of no-till on soil properties, ecological and social and economic indices are stated. The information on subjects of research works in the field of soil tillage in leader research and an educational institutions of continent is resulted. The reasons of the slowed down introduction of new technologies are opened. References to the basic publications published last years in the countries of the Europe on soil tillage are resulted. On the basis of the made analysis offers on research and introduction of a no-till in Ukraine are formulated. The book is intended to science officers and teachers of higher educational institutions in the field of agriculture and soil science.


В.В. Медведев, Т.Е. Лындина, Т.Н. Лактионова.
Плотность сложения почв (генетический, экологический и агрономический аспекты) Харьков: КП «Типография №13», 2004. 244 с. (рус.)


V.V. Medvedev, T.E. Lyndina, T.N. Laktionova.  Soils bulk density (genetic, ecological and agronomical aspects) Kharkiv: “13th Printing House”, 2004. pp. 244 (in Russian)


Обобщена информация о плотности сложения почв Украины (география, профильное распределение для доминантных почв, эталонные и модальные параметры для целины и пашни), подчеркнуто ее значение для диагностики почв и оценки их современного состояния. Детально рaсcмотрена динамика показателя в связи с обработкой почвы, различными её способами и орудиями, воздействием ходовых систем мобильных агрегатов. Изложены результаты многофакторных опытов по изучению влияния плотности сложения на эффективность различных удобрений, рост и развитие корневых систем. Обобщены данные об оптимальной плотности для полевых культур и пути ее формирования в обрабатываемом слое. Рассмотрено влияние плотности сложения на режимы влаги, воздуха, температуры и в целом экологическое состояние почвы. Книга предназначена для научных работников и преподавателей в области почвоведения, земледелия и экологии.

The information about Ukrainian soils bulk density (geographical positions, profile distribution for dominant soils, standard and modal parameters for virgin and arable soils) is generalized. Value of bulk density for soil diagnostics and estimation of modern condition is emphasized. Dynamics of soil density parameters is in details considered in connection with different ways and equipments for soil tillage, and effect of mobile aggregate running systems. The research results at multifactor field experiments concerning influence of bulk density on efficiency of various fertilizers, growth and development of root systems are set up. Data about optimum density for field cultures and ways of its formation in tillable layer are presented. Influence of bulk density on moisture, air and temperature modes and on soil ecological conditions are described. The book is intended for science officers and teachers of soil science, agriculture and ecology.

В.В. Медведев. Структура почвы (методы, генезис, классификация, эволюция, география, мониторинг, охрана)
. Харьков: КП «Типография №13», 2008. 406 с. (рус.)

V.V. Medvedev. Soil structure (methods, genesis, classification, evolution, geography, monitoring, and protection) Kharkiv: “13th Printing House”, 2008. pp. 406 (in Russian)

В книге изложены современные представления о структуре почвы как ключевом ее компоненте, от которого зависит содержание основных режимов и в конечном итоге плодородие. Дана сравнительная характеристика структурного состояния почв в природных условиях и его изменение при применении различных  агротехнологий (обработка, удобрение, мелиоративные приемы). Основное направление трансформации структуры в интенсивно используемых почвах – деградация, проявляющаяся в потере формы и ухудшении ее строения и свойств. Обоснована необходимость включения наблюдений за структурой в программу мониторинга почв и внедрения структуросберегающих технологий. Предложены оригинальная концепция и  индикаторы мониторинга  структурного состояния почв. Рассмотрены методические вопросы изучения структуры почвы, теории ее происхождения и классификация. Книга предназначена для научных работников, преподавателей, студентов, аспирантов и практических работников сельскохозяйственного производства, специализирующихся в почвоведении, земледелии и агроэкологии.

Modern concepts about structure of soil as its key component by which the maintenance of the basic soil modes and, finally, fertility is determined, are stated in the book. Methodical aspects of soil structure research and also various theories of its origin are considered. The comparative characteristic of an inherent soil structural condition and its change at application various agricultural management (tillage, fertilizers and land improvement) is given. The basic trend in structure transformation in intensively used soils is the degradation, which shown in modification of shape and deterioration of structure units properties. Necessity of the soil structure control is proved. Indicators for control and the concept of soil structure monitoring are developed. The book is intended for researchers, teachers, students, post-graduate students, which specializing soil science, agrochemistry and ecology and also for other professionals.
В.В. Медведев, Т.Н. Лактионова. Почвенно-технологическое районирование пахотных земель Украины. Харьков: Изд. «13 типография», 2007, 395 с.

V.V. Medvedev, T.N. Laktionova.  Soil-technological zoning of arable land of Ukraine. Kharkiv: Publisher “13 Printing house”, 2007, 395 p. (Rus.)
Почвенно-технологическое районирование - новый вид районирования почвенного покрова, на основании которого вырабатываются агрономические требования к конструированию и эксплуатации почвообрабатывающих машин и орудий. В книге систематизирована информация о почвенно-климатических факторах, определяющих эффективность функционирования машинно-тракторных агрегатов. Составлены индивидуальные карты-факты различных фракций гранулометрического и структурного состава, плотности сложения, удельного сопротивления, влажности в момент обработки и другие, с помощью которых оценено текущее состояние пашни и ее пригодность для ведения интенсивных и сокращенных способов обработки, а также карты-прогнозы для определения предрасположенности почв к переуплотнению, распылению, абразии и другим негативным процессам. Обоснована и географически выявлена часть пашни, характеризующаяся неблагоприятными почвенно-технологическими условиями и распашку которой следовало бы прекратить. Сформулированы прикладные аспекты почвенно-технологического районирования, в том числе наиболее важный из них - агрономические требования к машинно-тракторным агрегатам и технологиям, исключающие машинную (физическую) деградацию почв. Обсуждаются вопросы использования почвенно-технологического районирования для нормирования механизированных полевых работ, контроля прочностных и реологических свойств и в целом экологизации технической политики в земледелии. В приложении приведена характеристика почвенно-технологических условий в природно-сельскохозяйственных районах, округах, провинциях, зонах и административных областях и другие справочные материалы. Книга предназначена для научных работников и преподавателей сельскохозяйственных вузов, а также для специалистов в области проектирования и эксплуатации почвообрабатывающей техники.

      Soil-technological zoning is new kind zoning of a soil cover, on the basis of which the agronomical requirements both to designing and operation of soil tillage machines and tools are developed. In the book the information on factors determining efficiency of functioning for machine-tractor units are systematized. The individual maps-facts of various fractions of textural and structural composition, bulk density, specific resistance, moistening at tillage and others, with which help the current condition and its suitability for intensive and reduced tillage, and also maps-forecasts for determination of predisposition of soil to overcompaction, dispersion, abrasion and other negative processes is appreciated. It is proved and geographically revealed that the part of arable land, described by adverse soil-technological conditions and ploughing which should stop. The applied aspects of soil-technological zoning, including most important of them-agronomical requirements to ma chine-tractor units and technologies excluding machine (physical) degradation are formulated. The questions of soil-technological zoning use for rate setting of the mechanized field works, control of durable and rheological properties of soils and as a whole ecologization of technical politics in agriculture are discussed. In the appendices the characteristic of soil-technological conditions in natural-agricultural districts, provinces, zones and administrative regions and other help materials are given. The book is intended for scientific workers and teachers of agricultural high schools, as well as for designing and using of soil tillage engineering.
    
В.В. Медведев, Т.Н. Лактионова, Л.В. Донцова. Водные свойства почв Украины и влагообеспеченность сельскохозяйственных культур.-Харьков: Апостроф, 2011.- с. ISBN . УДК 631.43

В.В. Медведєв, Т.М. Лактіонова, Л.В. Донцова. Водні властивості грунтів України і вологозабезпеченість сільськогосподарських культур. - Харків: Апостроф, 2011. с.

V.V. Medvedev, T.N. Laktionova, L.V. Dontsova. Ukraine's soil water properties and water supply for agricultural crops. - Kharkiv: Apostrof, 2011, pp.

В книге дана картографо-аналитическая характеристика почвенных гидрологических констант (максимальной гигроскопичности, влажности устойчивого завядания растений, влажности разрыва капиллярной связи, наименьшей и полной влагоемкости) и других водных свойств пахотных почв Украины. Описаны типы водного режима, баланс влаги и влияние режима увлажнения на агрономически важные свойства почв, предрасположенность к деградации, бонитетную оценку и другие характеристики. Проанализирована информация об увлажненности почв (в том числе о содержании доступной влаги) при возделывании озимой пшеницы, ячменя и сахарной свеклы. Агрономическое значение влагообеспеченности растений оценено с помощью новой единицы – влагодня, как количества дней в течение года, когда влажность почвы превышает влажность разрыва капиллярной связи, то есть, количества дней с запасом в корнеобитаемом слое почвы наиболее доступной растениям влаги. Влагообеспеченность оценена в соответствии с требованиями культур во время прохождения ими критических фаз развития – всходов, формирования продуктивных органов и других. Характерной особенностью влагообеспеченности культур в Украине является нарастание дефицита увлажнения с запада на восток и юго-восток, а также от начальных к последующим фазам вегетации растений. Обосновано положение о том, что допущенное в последние годы уменьшение площадей орошаемых земель в Украине, в том числе, в северной части Степи и Левобережной Лесостепи является ошибочным. В результате анализа отмечены природно-сельскохозяйственные провинции с наиболее и наименее благоприятными условиями влагообеспеченности сельскохозяйственных культур. В приложении представлены оригинальные данные о потенциальной и реальной влагообеспеченности культур из базы данных «Свойства почв Украины». Книга может быть рекомендована научным работникам и преподавателям высших учебных заведений в области почвоведения, агроэкологии и земледелия. Книга рекомендована к печати Ученым советом ННЦ «Институт почвоведения и агрохимии имени А.Н. Соколовского» (протокол № от 2011 г.). Рецензенты: док. с.-х. наук, проф., акад. НААНУ А.Г. Тарарико, док. с.-х. наук, проф. В.П. Гордиенко.

У книзі подано картографо-аналітичну характеристику грунтових гідрологічних констант (максимальної гігроскопічності, вологості стійкого в’янення рослин, вологості розриву капілярних зв’язків, найменшої і повної вологоємності) та інших водних властивостей в орних грунтах України. Описано типи водного режиму, баланс вологи і вплив режиму зволоження на агрономічно важливі властивості грунтів, схильність до деградації, бонітетну оцінку й інші характеристики. Проаналізовано інформацію про зволоження грунтів (у тому числі про вміст доступної вологи) під час вирощування озимої пшениці, ячменю і цукрових буряків. Агрономічну оцінку вологозабезпеченості дано за допомогою нової одиниці – вологодня, як кількості днів зі зволоженістю грунту вище вологості розриву капілярних зв’язків, тобто, кількості днів із запасом у кореневому шарі найбільш доступної вологи. Вологозабезпеченість оцінено відноcно вимог культур під час проходження ними критичних фаз розвитку – сходів, формування продуктивних органів і інших. Найхарактернішою особливістю вологозабезпеченості культур в Україні є наростання дефіциту зволоженості грунту із заходу на схід, а також від початкових до наступних фаз вегетації. Доведено, що допущене останніми роками зменшення площ зрошуваних земель в Україні, в тому числі, у північній частині Степу і лівобережному Лісостепу є помилковим. На базі виконаного аналізу оцінено вологозабезпеченість рослин на орних землях країни і окреслено природно-сільськогосподарські провінції з найбільш і найменш сприятливими умовами вологозабезпеченості сільськогосподарських культур. У додатках розміщено оригінальні дані про потенційну і реальну вологозабезпеченість культур з БД «Властивості грунтів України. Книгу призначено науковим співробітникам і викладачам вищих учбових закладів у галузі ґрунтознавства, агроекології і землеробства. ISBN © Национальный научный центр «Институт почвоведения и агрохимии им. А.Н. Соколовского»

 
For the arable soils of Ukraine the cartographic-analytical characteristic of the soil hydrological constants (highest possible hygroscopic water, permanent wilting point, moisture of capillary connection break, field and total moisture capacity) and some other soil water properties are presented. Types of a water mode, balance of moisture and their influence on agronomical important soil properties, predisposition to degradation, an estimation and others are described. The information on soil humidifying (including the available water content) is analyzed for the period of cultivation of winter wheat, barley and sugar beet. In agronomical aspect the plants water supply is estimated with the help of a new unit, waterday. There is determined an amount of days per year when the soil moisture content is higher than the moisture of capillary connection break, or when in the root layer the soil holds the worth of the most available water for plants. The plants water supply is estimated according to the requirements of the very cultures during of the crucial stages of the plants’ development: appearance of shoots, during formation of generative organs and others. The peculiar feature of the moisture supply for crop plants in Ukraine is increasing the readily available moisture deficiency from West to East and to South-East, and also from the initial to the subsequent stages of vegetation. The statement of reducing the areas of the irrigated lands admitted in the last few years in Ukraine, including the northern part of the Steppe and the Left-bank Forest-Steppe, is erroneous one. Our analysis allowed to determine the nature-agricultural provinces of Ukraine with the most and least favorable worth of the soil moisture for the cultures. The data on the potential and real worth of the soil moisture for the plants are presented in the Appendix. The book can be recommended to researchers and teachers of higher educational institutions specialized in the field of soil science, agroecology and agriculture.
Концепція розвитку точного землеробства в Україні. Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського». Колектив авторів. Харків: КП «Міська друкарня», 2010.- 36 с.

Концепция развития точного земледелия в Украине. Национальный научный центр «Институт почвоведения и агрохимии имени А.Н. Соколовского». Коллектив авторов Харьков: КП «Городская типография», 2010.- 36 с.


Колектив авторів: В.В. Медведєв1 (керівник розробки), І.В. Пліско1, В.Ф. Пащенко2, М.І. Зінчук3, А.І. Мельник4
1 ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського», Харків
2 Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва
3 Волинський регіональний державний проектно-технологічний центр охорони родючості грунтів та якості продукції
4 Чернігівський регіональний державний проектно-технологічний центр охорони родючості грунтів та якості продукції


Точне землеробство – принципово нова стратегія менеджменту в агрономії, що базується на застосуванні інформаційних технологій і нових технічних засобів і передбачає здійснення технологічних заходів з вирощування рослин з урахуванням просторової неоднорідності поля. Очевидна просторова неоднорідність грунтового покриву земельних ділянок і врожаю в усіх природних зонах України є основними аргументами для переходу від узагальнених зональних технологій до точного землеробства і диференціації агрозаходів у межах поля. Концепція висвітлює наукові і прикладні основи точного землеробства і необхідність його опанування в Україні.

Точное земледелие - принципиально новая стратегия менеджмента в агрономии, которая базируется на применении информационных технологий и новых технических средств и предусматривает осуществление технологических мероприятий по выращиванию растений с учетом пространственной неоднородности поля. Очевидная пространственная неоднородность почвенного покрова земельных участков и урожая во всех естественных зонах Украины является основным аргументом для перехода от обобщенных зональных технологий к точному земледелию и дифференциации агроприёмов в пределах поля. Концепция освещает научные и прикладные основы точного земледелия и аргументы в пользу необходимости овладения им в Украине.
В.В. Медведев, Т.Н. Лактионова. Гранулометрический состав почв Украины (генетический, экологический и агрономический аспекты). Харьков: Апостроф, 2011. – 292 с.
ISBN 978-966-2579-57-4,
УДК 631.41(477), ББК 40.3(45УКР)

В.В. Медведєв, Т.М. Лактіонова. Гранулометричний склад грунтів України (генетичний, екологічний і агрономічний аспекти) Харків: Апостроф, 2011. – 292 с.

V.V. Medvedev, T.N. Laktionova. Texture of Ukrainian Soils (genetic, environmental and agronomical aspects). Kharkiv: Apostrof, 2011. – 292 pp.

Обобщены имеющиеся в Украине данные о гранулометрическом составе почв и почвообразующих пород, описаны различные аспекты использования этих данных, в частности, для интерпретации, моделирования и прогноза свойств почв и миграционных процессов, для оценки предрасположенности почв к агрегации/деагрегации, сорбции/десорбции, деформации, абразии и другим явлениям, для разработки различных типов районирования. Оценено значение гранулометрического состава в плодородии почв. В книге рассмотрены особенности пространственного распределения различных гранулометрических фракций, сопоставлен грансостав почв и пород и, тем самым, определена интенсивность преобразования почв в процессе их эволюции, описаны различные типы дифференциации почв по грансоставу в зональном, фациальном и ландшафтном направлениях, а также в их профилях. Рассчитан баланс тонкодисперсных элементов в почвах и обосновано предложение о выделении элювиально-иллювиального, метаморфически преобразованного in situ и смешанного типов дифференциации профиля. Представлен широкий ряд педотрансферных функций (ПТФ), устанавливающих вид и тесноту связи грансостава практически со всеми свойствами почв, определен уровень надежности таких связей. На основании ПТФ описаны наиболее важные особенности почв, определяющие их способность к связыванию и миграции влаги и химических элементов. Учитывая важность грансостава в плодородии почв, рассмотрена его роль в формировании благоприятности территории для ведения экономически эффективной земледельческой деятельности. Обоснован метод бонитировки почв, в основу которого положен гранулометрический состав. В книге использованы материалы, собранные лабораторией геоэкофизики почв ННЦ «ИПА имени А.Н. Соколовского» в базе данных «Свойства почв Украины». Содержание базы данных, методы обработки данных и картографирования, а также справочный материал о гранулометрическом составе почв и почвообразующих пород Украины демонстрируются в приложении. Книга предназначена для научных работников и преподавателей в области почвоведения, земледелия и агроэкологии. Книга рекомендована к печати Ученым советом ННЦ «Институт почвоведения и агрохимии имени А. Н. Соколовского» (протокол № 14 от 13 сентября 2011 года). © Национальный научный центр «Институт почвоведения и агрохимии имени А. Н. Соколовского», 2011

Зведено інформацію про гранулометричний склад грунтів і материнських порід, що розповсюджено в Україні, описано різні аспекти використання цих даних, зокрема, для інтерпретації, моделювання і прогнозу властивостей грунтів і міграційних процесів, для оцінки схильності грунтів до агрегації/деагрегації, сорбції/десорбції, деформації, абразії і інших процесів, для розробки різних типів районування. Оцінено роль гранскладу в родючості грунтів. У книзі розглянуто особливості просторового розподілу різних гранулометричних фракцій, співставлено грансклад грунтів і порід і тим самим визначено інтенсивність перетворення грунтів у процесі їхньої еволюції, описано різні типи диференціації грунтів за гранскладом у зональному, фаціальному і ландшафтному напрямах, а також у профілях грунтів. Розраховано баланс дрібнодисперсних елементів у грунтах і обгрунтовано пропозицію про виокремлення єлювіально-ілювіального, метаморфічно перетвореного in situ і змішаного типів диференціації профілю. Представлено широку низку педотрансферних функцій, що встановлюють вид і тісноту зв’язку гранскладу практично з усіма властивостями грунтів, визначено рівень надійності таких зв’язків. На основі педотрансферних функцій описано найбільш важливі особливості грунтів, що визначають їхню здатність до зв’язування і міграції вологи і хімічних елементів. Ураховуючи важливість гранскладу в родючості грунтів, розглянуто його роль у формуванні сприятливості території до ведення економічно ефективної землеробської діяльності. Обгрунтовано метод бонітування грунтів, в основу якого покладено гранулометричний склад. У книзі використано матеріали, зібрані лабораторією геоекофізики грунтів ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського» у базі даних «Властивості грунтів України». Зміст бази, методи обробки даних і картографування, а також довідковий матеріал про гранулометричний склад грунтів і материнських порід України демонструються у додатках. Книгу призначено науковим працівникам і викладачам у галузі ґрунтознавства, землеробства та агроекології.

Data, available in Ukraine on soils and parent materials texture are generalized. Various aspects of these data exploitation, in particular, for (i) interpretation, modeling and forecast of soils’ properties and migratory processes; (ii) assessment of soils’ tendency to aggregation/de-aggregation, sorption/desorption, deformations, abrasions and other phenomena; (iii) elaboration of various agricultural regionalization types, are described. Importance of soil texture to soils’ fertility factor is evaluated.
The book demonstrates peculiarities of all variety of granulometric fractions’ spatial distribution, whereby types of soils’ and parents’ composition are compared and hence, intensity of soils’ transformation, in the course of evolution, is defined. Various types of soils’ differentiation in terms of their texture in zonal, facial and landscape dimensions, and in their profiles also, are described. Balance of fine-grain elements in soils is calculated, while proposal on allocation of the profile into (a) eluvial-illuvial, (b) metamorphically in-situ transformed and (c) mixed types of textural differentiation, is validated. The broad range of pedotransfer functions (PTF) that define kinds and bonds closeness of texture with practically all other properties of soils is presented, whereby degree of such bonds’ reliability is determined. In view of PTF, the most important soils’ features that determine their ability to bonding, and to migration of moisture and chemical elements therein, are described. Assuming for importance of soils’ texture to soils’ fertility, its leading part in improvement of rural land attraction-ability for successful and economically effective agricultural activities, is considered. The method of soils’ estimation based on soil texture, is validated. In the book the materials collected by the coworkers of the Soils Geo-Eco-Physics Laboratory at NSC 'ISSAR named after A.N. Sokolovsky' into “Ukrainian Soils’ Properties” database, are employed. The contents of the database, the methods of data processing and mapping, and reference materials on granulometric composition of soils and parent materials in Ukraine are included in the Annex. The book may be recommended for scientific and educatory specialists in field of soil science, agriculture and agroecology.
Мінімалізація обробітку грунтів України. Рекомендації. Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського». Колектив авторів. За редакцією Академіка УААН В.В. Медведєва.- Харків: КП «Типографія № 13», 2004.- 47 с.

Минимализация обработки почв в Украине. Рекомендации. Национальный научный центр «Институт почвоведения и агрохимии имени А.Н. Соколовского». Коллектив авторов. Под редакцией академика УААН В.В. Медведева. Харьков: КП «Типография №13», 2004.- 47 с.

Описано основні принципи і критерії вибору технологій обробітку грунтів. Обгрунтовано ґрунтозахисні і енергозбережувальні мінімальні технології обробітку грунтів, що зазнали значного негативного впливу інтенсивного антропогенного навантаження.

Описаны основные принципы и критерии выбора технологии обработки почвы. Обоснованы почвозащитные и энергосберегающие минимальные технологии обработки почв, основное внимание уделено почвам, потерпевшим от негативного влияния интенсивной антропогенной нагрузки.В.В. Медведев. Твердость почвы
. Харьков: КП «Городская типография», 2009. 152 с. (рус.)

V.V. Medvedev. Soil penetration resistance. Kharkiv: City Printing House, 2009. pp.152 (in Russian)

Книга написана с целью популяризации показателя «твердость почвы» и его более широкого использования в почвоведении, земледелии  и земледельческой механике. Рассмотрены факторы, влияющие  на твердость, значение показателя для диагностики физического состояния почв, классификации почв по твердости, методы и приборы для измерения, использование для проектирования почвообрабатывающих орудий. Приведены параметры твердости в почвах различных генезиса, состава и свойств. Показаны примеры выбора способов и орудий обработки по данным твердости почв. Подробно оценены перспективы использования твердости для изучения пространственной неоднородности  почвенного покрова и использования в точном земледелии. Книга предназначена для научных работников, преподавателей сельскохозяйственных вузов и специалистов в области почвоведения, земледелия и земледельческой механики.

The purpose of the book is popularization of an index «soil penetration resistance» (SPR) and its wider use in soil science, agriculture and agricultural mechanics. The factors which influence on SPR are analyzed. Features of application of an index for diagnostics of the physical condition of soil and for designing soil-cultivating instruments are considered. Methods and devices for determination of SPR parameters are listed. Classification of soils under SPR is created. There are collected a parameters of SPR for soil with various genesis, structure and properties. Examples of a ways and instruments of soil tillage choiced according to parameters of SPR are given. Prospects of use of SPR as criterion of spatial heterogeneity of soil cover for precise agriculture are estimated in detail. The book is intended for researchers, teachers of agricultural high school, and professionals in the field of soil science, agriculture and agricultural mechanics.
В.В. Медведєв, Т.М. Лактіонова, І.В. Пліско, О.М. Бігун, С.М. Шейко, С.Г. Накісько. Агрономічно орієнтоване районування земель за властивостями ґрунтів (обґрунтування, методи, приклади).-Харків: КП «Міська друкарня», 2012. - 99 с.  УДК 631.474+528.94 ББК П03 А26

В.В. Медведев, Т.Н. Лактионова, И.В. Плиско, О.Н. Бигун, С.Н. Шейко, С.Г. Накисько. Агрономически ориентированное районирование земель по свойствам почв (обоснование, методы, примеры) -Харьков: КП «Городская типография», 2012. - 99 с.

V.V. Medvedev, T.M. Laktionova, I.V. Plisko, O.M. Bigun, S.M. Shejko, S.G. Nakis'ko Agronomical focused of land zoning on soil properties (a substantiation, methods and examples). - Kharkiv: CE «City printing house », 2012. – 99 p..

Обгрунтовано поняття агрономічно орієнтованого районування орних земель. Визнано необхідність урахування двох ключових моментів в агрономічній оцінці земель – вимоги вирощуваних рослини до умов середовища і вимоги ґрунту до способів і інтенсивності обробітку. Теоретичною базою районування є нормовані параметри властивостей ґрунтів та характеристик факторів ґрунтоутворення. Запропоновано перелік ключових критеріїв для визначення агрономічної якості земель в монофакторних та інтегрованих оцінках. Створено систему ранжування параметрів для класифікації якості земель за критеріями комплексного агрономічно орієнтованого районування. Запропоновано методику інтегрування інформації і побудови карто-графічних матеріалів. Наведено три приклади комплексного агрономічно орієнтованого районування: грунтово-технологічне, як засіб раціоналізації способів обробітку ґрунту і обґрунтування вимог до ґрунтообробної техніки; районування ріллі за придатністю до вирощування сільськогосподарських культур; районування сільськогосподарських земель за агроінвестиційною привабливістю. Наведено картографічні матеріали за результатами районування. Книгу створено у межах виконання завдання НТП «Родючість, охорона і раціональне використання ґрунтів» і рекомендовано співробітникам системи Міністерства аграрної політики і продовольства України а також науковим співробітникам і аспірантам, зацікавленим у розширенні уявлення про можливості використання результатів досліджень в оцінюванні агрономічної якості ріллі. Книгу рекомендовано до друку Вченою радою ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського» (протокол № 1 від 24 січня 2012 р.). © Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського», 2012

Обосновано понятие агрономически ориентированного райо-нирования пахотных земель. Признана необходимость учета двух ключевых моментов в агрономической оценке земель - требования выращиваемых растений к условиям среды и требования почвы к способам и интенсивности обработки. Теоретической базой районирования являются нормированные параметры свойств почв и характеристик факторов почвообразования. Предложен перечень ключевых критериев для определения агрономического качества земель в монофакторных и интегрированных оценках. Создана система ранжирования параметров для классификации качества земель по критериям комплексного агрономически ориенти-рованного районирования. Предложена методика интегрирования инфор-мации и построения картографических материалов. Даны три примера комплексного агрономически ориентированного районирования: почвенно-технологическое, как средство рационализации способов обработки почвы и обоснование требований к почвообра-батывающей технике; районирование пахотных земель по пригодности для выращивания сельскохозяйственных культур; районирование сельскохо-зяйственных земель по агроинвестиционной привлекательности. Приведены картографические материалы по результатам районирования.

The concept of agronomical focused of arable lands zoning is proved. Necessity of the account of two fundamental moments for an agronomical estimation of land is recognized: of the requirement of plants to environment conditions and the requirement of soil to intensity of tillage. The list of key criteria for determination of the land agronomical quality in the mono-factor and integrated estimations is offered.Three examples of complex agronomical focused division into districts of Ukrainian arable territories are given: (1) soil-technological one, as means of rationalization of soil tillage and a substantiation of requirements to soil-cultivating technical equipment; (2) division into districts of arable lands in accordance with suitability for cultivation of agricultural crops; (3) division into districts of agricultural land subject to agro-investment attraction
Some Papers

1. Medvedev V.V., Truskawiecki R.S., Zinhuk Р. Zmiany hyobvogrochemicznych funkji gleb torfowych Polesia wplywem osuszania rolniczego wykorzystania. Polsko-Ukrainsko-Bialoruska Konf.”Srodowisko rzyrodnicze  Polesia-stan aktualy i zmiany” Streszczenia prac.Liblin-Szack-Brzesi. 2002.-63p.

2. Medvedev V.V., Laktionova Т.N. Soils protection in the land Code of  Ukraine Newsletter of ESSC, 1/2002. p.15-17.

3. Medvedev V.V. State, Protection measures and prospects of land use in Ukraine. Strategie znr Nutrung der Bodenressoman and Perspektiven der Okoproduktion am Anjand 21 Jahrhunderts. Biopark. Ekovita .- 2002.-3-19

4. Medvedev V.V., Lisovoj N.V. Potash in the soils of Ukraine. Golden jubilee  Congress of IQI, 2002 , Basel.-P.76.

5. Medvedev V.V. Impact of subsoil compaction on physical soil properties, including erosion.- Proceedings 3rd Workshop INCO COPERNICUS Concerted Action “Experiences with the impact of subsoil compaction on soil nutrients, crop growth and environment, and ways to prevent subsoil compaction”.- Busteni-Romania, June 14-18 2001/- Bucuresti: Estalia, 2002.-  P.141-147

6. Medvedev V.V., Lyndina T.E., Laktionova T.N. Impact of compaction on soil nutrient state – Ukrainian experience.- Proceedings 3rd Workshop INCO COPERNICUS Concerted Action “Experiences with the impact of subsoil compaction on soil nutrients, crop growth and environment, and ways to prevent subsoil compaction”.- Busteni-Romania, June 14-18 2001/- Bucuresti: Estalia, 2002.-  P.- 163-171.

7. Medvedev V.V., Lyndina T.E., Laktionova T.N. Impact of conventional and conservation tillage systems on soil physical properties and crop yields (Review of the investigating results in the Ukraine).- Proceedings 3rd Workshop INCO COPERNICUS Concerted Action “Experiences with the impact of subsoil compaction on soil nutrients, crop growth and environment, and ways to prevent subsoil compaction”.- Busteni-Romania, June 14-18 2001/- Bucuresti: Estalia, 2002.-  P.- 179-189.

8. Medvedev V.V., Fulajtar E., Lipiec J, Rousseva S. Machinery Traffic and Soil Moisture Content Proceedings 3rd Workshop INCO COPERNICUS Concerted Action “Experiences with the impact of subsoil compaction on soil nutrients, crop growth and environment, and ways to prevent subsoil compaction”.- Busteni-Romania, June 14-18 2001/- Bucuresti: Estalia, 2002.-  P.- 197-211.

9. Medvedev V.V., Laktionova T.N., Lyndina T.E. Estimation of agricultural crop losses in the Ukraine through soil overcompaction.- Proceedings 3rd Workshop INCO COPERNICUS Concerted Action “Experiences with the impact of subsoil compaction on soil nutrients, crop growth and environment, and ways to prevent subsoil compaction”.- Busteni-Romania, June 14-18 2001/- Bucuresti: Estalia, 2002.-  P. 213-225

10. Medvedev V.V., Laktionova T.N., Lyndina T.E. Simulation modeling of the impact of soil compaction.- Proceedings 3rd Workshop INCO COPERNICUS Concerted Action “Experiences with the impact of subsoil compaction on soil nutrients, crop growth and environment, and ways to prevent subsoil compaction”.- Busteni-Romania, June 14-18 2001/- Bucuresti: Estalia, 2002.- pp. 257-265.

11. Medvedev V.V., Truskawiecki R.S., Zinchuk Р. Change in the hydro-geochemical function of the peat Soils of the Polisya under drainage and agricultural usage // Polsko- Ukr.-Byeloruska Konf. “Strodowisko przyrodnicze Polesik - stan aktualny i zmiany”, Lublin, Szack-Brzest, 2002, pp. 141-147.

12. Medvedev V.V., J. Lipiec, M. Birkas, E. Dumitru, T.E. Lyndina, S. Rousseva, E. Fulajtar.  Effect of soil compaction on root growth and crop yield in Central and Eastern Europe // International Agrophysics,  2003, v. 17, № 2, p.p. 61-69.

13. Medvedev V.V., Laktionova T.N., Pocheptsova L.G., Lizogubov V.O. Field method for investigation of water flows in soil space and time// Intern. Workshop on Soil Physical Quality. / Abstracts. Edit. by A.R.Dexter and E.A.Czyz.- IUNG Pulawy, 2-4 October, 2003. P. 39-42

14. Medvedev V.V., Laktionova T.N., Lyndina T.E., Gaivoronsky I.V.Fundamental and applied aspects of soil physical database// Intern. Workshop on Soil Physical Quality. / Abstracts. Edit. by A.R.Dexter and E.A.Czyz.- IUNG  Pulawy, 2-4 October, 2003. P. 119-122

15. Medvedev V.V.,  Laktionova T.M.,  Kanash O.D. Soil of the Ukraine. Genesis and Agronomical Characteristic. // NSC “Inst. for Soil Science Agrochemistry Research”, Kharkiv, 2003, p. 68.

16. Medvedev V.V. Peculiarities of Soils Monitoring in Ukraine // Danube Countries Working Community. Soil Conservation Working Group. Bratislava, 2003, p.p. 33-38.

17. Medvedev V.V., Lyndina T.E. Mathematical planning in experiments on “soil-fertiliser-yild” interactions. // International Agrophysics, 2004, 18, p.p.31-38.

18. Medvedev V.V. Author’s impression of Soil protection and land use in the Ukraine. // Jonrn. of Soil and Water Conservation, USA, 2004, vol.59, p.p. 36A-37A.

19. Medvedev V.V. Soil compaction as a factor of Soil productivity and ecological functions in the Ukraine // In: “Plant Growth in Relation to Soil Physical Condition (Edited J. Lipies a. oth., Inst. of Agrophysics. Lublin, 2004, p.p. 95-102.

20. Medvedev V.V. Happenings in the Ukrainian Branch // ISTRO INFO, 2005, № 1, с. 9 (www. ISTRO. org).

21. Medvedev V.V., Plisko I.V. Methodological approach to study of the soils quality. Int.Conf.”Soil protection strategy – needs and approach for policy support”. Book of Abstracts. Pulawy, Poland, 2006, pp.115-116.

22. Medvedev V.V., S. de Tourdonnet et al. Comprehensive inventory and assessment of existing Knowledge on sustainable agriculture in the European platform of KASSA (19 соauth.). - CD http:// kassa.CIRAD.fr. – 2006.- pp. 1-55

23. Medvedev V.V., Kysil V.I. et all. (4 соauth.) Conservation agriculture, organic farming and GM crops in Ukraine. - CD http:// kassa.CIRAD.fr. – 2006. – pp. 1-24

24. Medvedev V.V.,  S. de Tourdonnet et al (20 соauth.) European platform comparative critical analysis. Learning from KASSA platform’s reports. - CD http:// kassa.CIRAD.fr. – 2006.–pp. 1-30

25. Medvedev V.V., S. de Tourdonnet et al (19 соauth.) Prospects for sustainable agriculture in the European platform of KASSA. - CD http:// KASSA. CIRAD.fr. – 2006. – pp. 1-26

26. Medvedev V.V., Schevchuk M.I. Zinchuk M.I. Geostatistical research of soil heterogeneity for precise agriculture. Abstract Proceedings. Conference of the Czech Society of Soil Science and Societas Pedologica Slovaca. 2007, pp.14-15.

27. Medvedev V.V. Methodology of Complex Soil Cover Survey. The same, pp.59-60.

28. Medvedev V.V. Soil penetration resistance and penetrographs in studies on tillage technologies. Eurasian Soil Science. 2009, 3, pp. 301-311.

29. Medvedev V.V., Laktionova T.N. Analysis of the Experience of European Countries in Soil Monitoring. European Soil Sciences, 2012, vol. 45. No 1.-  P. 90-97.

30. Medvedev V.V., Laktionova T.N. Analysis of the experience of European countries in soil monitoring. Online First on SpringerLink: http://www.springerlink.com/openurl.asp&enre=article&id=doi:10.1134/S1064229312010139

31. Bryk M., Slowinska-Jurkewicz A., Medvedev V.V. Morphometrical structure evaluation of long-term manured Ukrainian chernozem. Int. agrophysics, 2012, 26. – Р.117-128.

32. Laktionova T.N. Assessing the Quality of Agricultural Land in Ukraine// Social Sciences and Political Change/ Promoting Innovative research in Post-Socialist Countries.- Phylosophy &Politics Series.- N9.- P.I.E.-Peter Lang, Brussels, 2003.- P. 267-270.

33. Dexter A.R., Czyz E.A., Laktionova T.N. Effects of land use on the stability and friability of two Ukrainian soils// Proceedings of the Soil Structure/ Carbon workshop.- 4th Easten Canada Soil Structure Workshop.- Leamington, Ontario.- August 23-25, 1999.-  P. 457-465.

34. Czyz E.A., Dexter A.R., Laktionova T.N. Soil stability in water as affected by different land use // International soil tillage research Organization 17th Triennial Conference – Kiel, Germany, 2006.- P. 525 (Abstract)

35. S.А.Shoba, I.О. Alyabina, А.V. Ivanov, V.М. Кolesnikova, P.V.Кrasilnikov, I.S. Urusevskaya, Т.N.Laktionova, V.V. Medvedev, О.N.Bigun, S.G.Nakis’ko, S.N.Sheyko, К.V.Savchenko, G.S.Tcytron, D.V.Мatychenkov, S.V.Shul’gina, V.A.Kaluk, L.I.Shibut. The development of an integrated database of soil resources of Russia, Ukraine and Belorussia. 4th International Congress EUROSOIL 2012 Soil Science for the Benefit for the Mankind and Environment. Fiera del Levante, Bari Italy-2-6 July, 2012Make a Free Website with Yola.